Sökning: "Malin Gyllenäs Koivumaa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Gyllenäs Koivumaa.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med blodsmitta : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Malin Gyllenäs Koivumaa; Yuleidy Nilsson; [2016]
    Nyckelord :Blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; systematisk litteraturstudie; kunskapsöversikt; omvårdnad;

    Sammanfattning : Blodburna smittor som HIV, Hepatit B och Hepatit C är ofta förekommande inom vården. Det innebär att sjuksköterskor löper risk att exponeras av blodsmitta. Det finns även attityder och stigmatisering inom vården mot personer med blodsmitta som kan innebära en försämrad vård. LÄS MER