Sökning: "Malin Hägglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Hägglund.

 1. 1. Att leva med ett diabetesfotsår : - En litteraturstudie om patientens upplevda livskvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Bäckman Hägglund; Sandra Östman; [2018]
  Nyckelord :Diabetesfotsår; livskvalitet; upplevelse; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en växande sjukdom och en orsak är att befolkningen blir alltäldre. Att leva med ett högt långvarigt blodsocker kan resultera i ett diabetesfotsår. Detkrävs mycket av både individ och vårdpersonal gällande vård och behandling för att ettdiabetesfotsår ska läka. LÄS MER

 2. 2. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 3. 3. Accuracy and Precision Analysis of Total Station Measurements

  Kandidat-uppsats, KTH/Geodesi och geoinformatik

  Författare :Malin Hägglund Eriksson; [2014]
  Nyckelord :total station; geodesy; geodetic; measurements; accuracy; precision; prism; prisms; Trimble; Leica;

  Sammanfattning : The main objective of this bachelor thesis was to gain awareness of accuracy and precision in total station measurements. Experiments were designed, executed and analyzed. The approach to the subject was to examine measurements made with various prism set-ups. LÄS MER

 4. 4. Depressionsbehandling via internet : En randomiserad kontrollerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Hägglund; Anne Luthström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionssjukdomar är vanligt förekommande och medför stor sjukdomsbörda. De psykologiska behandlingsmetoder som visat sig effektiva vid depression är bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeaktivering. I denna studie undersöks effekterna av internetbaserad KBT med behandlarstöd vid mild till måttlig egentlig depression. LÄS MER

 5. 5. Attrahera och behålla rätt personal - en fallstudie om tre kunskapsintensiva företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anette Nilsson; Annie Hägglund; Malin Bränd; [2008]
  Nyckelord :Kunskapsintensiva företag; Rekrytering; Bibehållande; Avgång; Motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och analysera kunskapsintensiva företags arbete med att rekrytera, bibehålla och hantera avgången av sin personal. Metod: Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och genom en kvalitativ och, till största delen, deduktiv metod har en fallstudie omfattande tre kunskapsintensiva företag genomförts. LÄS MER