Sökning: "Malin Hiltunen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Hiltunen.

  1. 1. Äldre och ensamhet : En kartläggning av sociala insatser för äldre personer i Dalarnas kommuner

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Tiina Hiltunen; Malin Jonsson; [2015]
    Nyckelord :care administrator; loneliness; street-level bureaucracy; social interventions; elderly; geriatric care.; Biståndshandläggare; ensamhet; gräsrotsbyråkrat; sociala insatser; äldre och äldreomsorg.;

    Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning kring hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med ensamhet hos äldre personer. Med anledning av detta är studiens huvudsakliga syfte att undersöka hur biståndshandläggare i Dalarnas kommuner arbetar med att utreda sociala behov till följd av ensamhet hos äldre personer samt att ta reda på vilka kommunala sociala insatser som erbjuds för dessa individer och på vilka grunder. LÄS MER