Sökning: "Malin Holmlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Holmlander.

  1. 1. Skriftspråklig miljö i skolan : En kvalitativ observationsstudie om skriftspråklig miljö i klassrummet för elever i år 1-3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Malin Holmlander; Maria Holmlander; [2016]
    Nyckelord :Skriftspråklig miljö; literacy; litteracitet; grundskolans tidiga år; år F-3;

    Sammanfattning : Syftet med observationsstudien är att belysa hur den skriftspråkliga miljön i klassrummet kan te sig för elever i grundskolans tidiga år. Skriftspråklig miljö avser den miljö som kan påverka och främja elevers utveckling av literacy, det vill säga deras förmåga att använda språket skriftligt och muntligt. LÄS MER