Sökning: "Malin Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Malin Isaksson.

 1. 1. När barn far illa - faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att göra orosanmälan : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Isaksson; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :Barnmisshandel; orosanmälan; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 2. 2. Bilden av BoStaden EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Isaksson; Fia Rönnquist; Jonas Sverneborn; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gentrifiering; BoStad2021; Kreativa klassen; Narrativitet; Entreprenörsurbanism; Innehållsanalys; Bostadsmarknad; Semiotik;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 16 200Syfte: Beskriva och analysera hur boende, bostäder och bostadsområden presenteras i byggaktörers marknadsföringsmaterial för nybyggnationer i samband med BoStad2021.Teori: Gentrifiering, den kreativa klassen och narrativitet. LÄS MER

 3. 3. Den oformliga textens röst : Om läsakten i skrivprocessen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; praktisk kunskap; skrivprocesser; läsakter; skrivpedagog;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän är syftet att undersöka läsakten i skrivprocessen. Utgångspunkten är att läsakten är ett viktigt verktyg för att färdigställa den skönlitterära texten. Arbetet med texten i skrivprocessen, den oformliga texten, ställer villkor på läsakten som uppsatsen avser att synliggöra. LÄS MER

 4. 4. Personers hantering av långvarig smärta vid fibromyalgi och deras upplevelse av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Felix Granath; Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Dagligt liv; Fibromyalgi; Lidande; Långvarig smärta; Smärthante- ring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Fibromyalgi är en sjukdom som kännetecknas av trötthet och diffus långvarig smärta. Det är en sjukdom som tidigare haft många fördomar vilket har lett till att denna patientgrupp ofta bemöts med misstro och oförståelse av både hälso- och sjukvårdspersonalen samt omgiv- ningen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av smärta inom äldreomsorgen En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Annelie Isaksson; Malin Gudmundsson; [2018]
  Nyckelord :pain; elderly; nursing home; nursing; smärta; äldre; äldreomsorg; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta anses vara ett komplext område då många delar skapar en helhetsbedömning utifrån äldre människors subjektiva smärtupplevelser. Kunskap som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal innehar kan inverka på hur väl den äldres smärta omhändertas. LÄS MER