Sökning: "Malin Jaans"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Jaans.

 1. 1. Det uppdaterade offentliga rummet : Ett masterarbete om hur stadens offentliga rum kan gestaltas i relation till människan och tekniken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Jaans; Emma Lilja; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; smarta telefoner; virtuella rum; offentliga rum; design; ungdomar;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersöker, utifrån ett socio-spatialt perspektiv och socio-teknologiskt perspektiv, hur det offentliga rummet Medborgarplatsen i Stockholm kan gestaltas utifrån relationen mellan ungdomars levnadsvanor, den tekniska utvecklingen av smarta telefoner och den fysiska miljön. Uppsatsen är ett kombinerat arbete som innefattar både en empirisk analys och en designprocess. LÄS MER

 2. 2. Integrerad stadsdel : en fallstudie om hur en socialt hållbar utveckling kan appliceras på Gottsunda

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Selma Ogden; Malin Jaans; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; integration; segregation;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är sedan länge ett aktuellt begrepp inom den fysiska planeringen där det under de senare åren har skett en förändring där sociala värden har givits större fokus. Innebörden och förståelsen av den sociala dimensionen har inte forskats om i lika stor utsträckning som det har gjorts inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet och därav är förståelsen för sociala värden ofta bristfällig. LÄS MER