Sökning: "Malin Jeppsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Jeppsson.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Jeppsson; Stina Persson; [2015]
  Nyckelord :blodsmitta; intervjuer; sjuksköterskestudent; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En blodsmitta är en sjukdom som sprids via en infekterad patients blod och kroppsvätskor. En sjuksköterska utsätts för risken att bli smittad i vårdandet av blodsmittade patienter vid olika vårdmoment vilket kan bero på skiftande följsamhet till rutiner. LÄS MER

 2. 2. Performance som politisk aktivism - Om den svenska receptionen av Valerie Solanas SCUM-manifest med fokus på Malin Arnells performance I didn't do it for nothing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Amanda Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :Valerie Solanas; Scum Manifesto; SCUM- manifestet; SCUM; Sara Stridsberg; Rörelse; Politisk konst; Performativitet; Performance; Manifest; Malin Arnell; Interpellation; I didn’t do it for nothing; Feminism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to illustrate the performative aspects of the expressions created by the Swedish reception of Valerie Solanas’ Scum Manifesto, by focusing on Malin Arnell’s performance piece I didn’t do it for nothing. Arnell’s performance works as a connecting point on which Judith Butler's account of performativity and Louis Althusser's theory of interpellation has been applied. LÄS MER

 3. 3. Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Jeppsson; Malin Mikkelä; [2012]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; diagnos; enkäter;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och hur pedagoger anpassar verksamheten i förskolan efter barn som är i behov av särskilt stöd. Relevant tidigare forskning samt teorier har lagts fram och använts i analys av enkäter. Vi valde att göra en enkätundersökning med tio förskolechefer och 20 pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Jeppsson; Sandra Kinder; [2011]
  Nyckelord :administration; dokumentation; observationer; patientnära tid; patientnärmre vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar att sjuksköterskors tid för administrativa uppgifter ökar och att tiden för den patientnära omvårdnaden blir allt mindre. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans patientnära tid, tid avsatt för dokumentation och annat administrativt arbete i jämförelse med opublicerad data från 2007. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSEN AV ATT FÅ DIAGNOSEN DIABETES TYP 2 - EN LITTERATURSTUDIE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Henriksson Jeppsson; Malin Owman; [2010]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; upplevelse; diagnos; sjuksköterska; omvårdnad; emotionella reaktioner; kris;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en folksjukdom och har en ökande incidens i Sverige. Detta innebär att dessa patienter blir mer och mer förekommande i sjukvården, varför det är av intresse att studera upplevelsen av att få diagnosen diabetes typ 2. En ökad kunskap i ämnet kan möjliggöra en bättre och mer personlig omvårdnad av dessa patienter. LÄS MER