Sökning: "Malin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Malin Johansson.

 1. 1. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av formativ bedömning i sin matematikundervisning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Malin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; lågstadiet; lärare; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Aktuell uppsats syftar till att ta reda på hur lärare använder sig av formativ bedömning i sin matematikundervisning på lågstadiet. För att ta reda på detta användes en kvalitativt metod där sex utbildade lågstadielärare intervjuades enskilt med en semistrukturerad intervjumetod. LÄS MER

 3. 3. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Malin Johansson; Ilse Köhne; [2021]
  Nyckelord :förtätning; hållbar utveckling; social hållbarhet; urbana postindustriella tomrum; postindustriella områden; solida figurer;

  Sammanfattning : Samtida städer står inför två stora utmaningar. Den ena är urbanisering och den andra är befolkningstillväxt. För att bemöta utmaningarna och samtidigt sträva efter en hållbar utveckling förtätas städer inåt. LÄS MER

 4. 4. "Hjälper man en hjälper man alla" : En kvalitativ studie om hur musiklärare upplever hur elever med adhd ellerautismspektrumdiagnos fungerar i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johansson Malin; [2021]
  Nyckelord :ADHD; autism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; musikundervisning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Abstract Denna kvalitativa studie undersöker hur musiklärare upplever att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar i musikundervisningen. Syftet är att hitta verktyg för att kunna öka trivseln och inlärningen i musikundervisningen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Samarbetets krona och klave : En studie om samarbetet inom tvärprofessionella team utifrån hälso-och sjukvårdskuratorers perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Johansson; Helena Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Interprofessional teams; collaboration; health care curators; digitization; covid-19.; Tvärprofessionellt team; samarbete; hälso-och sjukvårdskurator; digitalisering; covid-19.;

  Sammanfattning : Syftet var att studera hälso- och sjukvårdskuratorers erfarenheter av att arbeta i tvärprofessionella team samt hur det upplever sin egen yrkesroll. Vidare studerades deras erfarenheter av hur de upplevt att pandemin påverkat deras och teamets arbete. LÄS MER