Sökning: "Malin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden Malin Johansson.

 1. 1. Elevperspektiv på matematikundervisning En intervjuundersökning om några elevers erfarenheter av specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Johansson; Annelie Svensson; [2020-02-25]
  Nyckelord :Fenomenologisk; hermeneutisk; elevperspektiv; kvalitativ; livsvärldsintervjuer; matematikundervisning; specialpedagogik; trygghet; relationer; lärmiljöer; medinflytande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka några elevers upplevda erfarenheter av att få specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8. Dessa elevers erfarenheter av att gå i skolan utforskades inledningsvis och därefter undersöktes särskilt dessa elevers erfarenheter av att delta i matematikundervisning inom klassens ram samt att erhålla specialpedagogiskt stöd i matematik. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll vilken kurslitteratur vi har? : Språkhistoriska prioriteringar i gymnasiets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Malin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Teaching aids; language history; equal schooling; Swedish; upper secondary level; Läromedel; språkhistoria; likvärdig skola; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : När läromedel skapas sker ett urval av vilket innehåll samt vilka förmågor och kunskapersom eleven ska utveckla baserat på styrdokumentens utformning. Dock finns det intelängre en statlig läromedelsgranskning utan det ligger istället i den individuella lärarenshänder. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Bergfeldt Tranemyr; Rebecca Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellanchefers självupplevda ledarstil och deras syn på psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Paulina Johansson; Malin Levén Moberg; [2020]
  Nyckelord :Psychological contract; leadership; middle manager; Psykologiska kontrakt; ledarskap; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka upplevelsen av psykologiska kontrakt hos mellanchefer, samt om det fanns en koppling i hur de upplevde sitt eget ledarskap i förhållande till synen på psykologiska kontrakt. En kvalitativ studie genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer med mellanchefer från två olika branscher för att skapa en bild av deras syn på psykologiska kontrakt och upplevelsen av sitt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år : en undersökning om lärares användning av vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Håkansson; Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; vardagsnära texter; literacy; tidig skolålder; sociokulturellt perspektiv; populärkultur; texttyper; textvärldar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling. För att besvara vår frågeställning har vi tagit hjälp av tidigare forskning samt litteratur för att åstadkomma förståelse och bakgrund för hur läs- och skrivinlärning numera beskrivs som läs- och skrivutveckling med hänsyn till de texter och den populärkultur som eleverna växer upp med. LÄS MER