Sökning: "Malin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Malin Jonsson.

 1. 1. ”Jag får försöka tills det går”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Erika Bettinger; Malin Jonsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :motivation; grundsärskolan; elevperspektiv; sociokulturella perspektiv; KASAM; medbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande?Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Midnattssol : Metamorfoser och medvetandefilosofi i The Hidden Oracle och Midnight Sun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Malin Jonsson Höök; [2021]
  Nyckelord :Rick Riordan; Stephenie Meyer; The Hidden Oracle; Midnight Sun; Apollo; Edward Cullen; Philosophy of mind; Mind-body problem; Metamorphosis; Death; Immortality; Mortality; Rick Riordan; Stephenie Meyer; The Hidden Oracle; Oraklets Gåta; Midnight Sun; Midnattssol; Apollo; Apollon; Edward Cullen; Medvetandefilosofi; Kropp-själ-problemet; Metamorfoser; Död; Odödlighet; Dödlighet;

  Sammanfattning : The aim of this work is to examine how physical and mental metamorphoses affect the perception of the self. To do this I study the literary characters Apollo (The Hidden Oracle, by Rick Riordan) and Edward Cullen (Midnight Sun, by Stephenie Meyer), both of whom experience these different kinds of metamorphoses. LÄS MER

 3. 3. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER

 4. 4. "Under utevistelsen ska väl barnen inte bara leka av sig?" : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares beskrivningar av undervisning under förskolans utevistelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emma Sjölin; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pragmatism; undervisning; utomhus; utevistelse; barns inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, med utgångspunkt i förskollärares beskrivningar, bidra med ökad kunskap om undervisning under förskolans utevistelse. Studiens frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare undervisning som genomförs under utevistelsen? Samt Vilka undervisningsmöjligheter anger förskollärarna som betydelsefulla i undervisning under utevistelsen?  Datainsamlingsmetoden som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER