Sökning: "Malin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Malin Jonsson.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. ”Jag får försöka tills det går”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Erika Bettinger; Malin Jonsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :motivation; grundsärskolan; elevperspektiv; sociokulturella perspektiv; KASAM; medbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande?Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 3. 3. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 4. 4. Samvariation mellan olika aspekter av flexibelt arbete och produktivitet : Enkätstudie utförd på ett privat industriföretag under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Jonsson; Jessica Keränen; [2021]
  Nyckelord :Produktivitet; flexibelt arbete; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om utvalda aspekter av flexibelt arbete samvarierar medsjälvskattad produktivitet hos tjänstemän på ett privat industriföretag under Covid-19-pandemin. Pandemin har lett till en ökning av flexibla arbetsarrangemang vilket har lett tillnya utmaningar för företag och medarbetare. LÄS MER

 5. 5. "De här samtalen har gjort skillnad" : En studie om det sokratiska samtalets möjligheter för värdegrundsarbetet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Elevinflytande; grundskolan; lärande design; sokratiskt samtal; svenskämnet; värdegrund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER