Sökning: "Malin Kapla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Kapla.

  1. 1. Vikten av ett stöd som hjälper och inte stjälper : En narrativ studie om stödets betydelse för kvinnor som utsatts för våld i nära relation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Malin Kapla; Elinore Öberg; [2018]
    Nyckelord :Domestic violence; women subjected to domestic violence; support; response; normalisation; Våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; stöd; bemötande; normalisering;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att, utifrån kvalitativa intervjuer, studera hur kvinnor, som utsatts för våld i nära relation, upplevde stödet som de fick då de sökte hjälp. Detta gjordes utifrån en narrativ ansats med våldets normaliseringsprocess som teoretisk tolkningsmodell. LÄS MER