Sökning: "Malin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Malin Karlsson.

 1. 1. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Språkstörningsdiagnos i årskurs 1-3-en intervjuundersökning med lärare och logopeder om deras erfarenheter om undervisning och måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Karlsson; Sara Norberg; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljöer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om elever i årskurs1-3 som har fått någon form av språkstörningsdiagnos och den undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd som de får till sig inom den reguljära skolan. Måluppfyllelsen är en central del att belysa då det är det som eftersträvas i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Den genuina dialogen för lärande? : en kvalitativ studie av åtta lärares uppfattningar av dialogens karaktär, roll och betydelse för elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elina Tauson; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dialog; relationell pedagogik; Aspelin; Buber; Bakhtin; Vygotskij;

  Sammanfattning : Undersökningen är gjord med syfte att undersöka några lärares uppfattningar av dialogen mellan lärare och elev i lärandesituationer. Vad som framförallt undersöktes var hur lärarna resonerade kring dialogens karaktär samt vilken roll och betydelse för lärande som lärarna tillskrev dialogens art. LÄS MER

 4. 4. The effect of temperature on life history traits of perch (Perca fluviatilis) and its implications for population age- and size structure

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Specific growth; von Bertalanffy growth model; Mortality; Size structure; Size-spectra; Fish; Perch; Perca fluviatilis; Climate change;

  Sammanfattning : The effects of increasing water temperature on key life history traits of fish (e.g. growth rate and maximum body size) have in recent years received considerable attention, but evidence remains inconclusive. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorns stora uppdrag : Handlingsutrymme och förväntningar på yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Harald Engström; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :school-counselor; school social-worker; role of the school-counselor; discretion; expectations; collaboration; cooperation; profession; skolkurator; socialarbetare i skolan; yrkesroll; handlingsutrymme; förväntningar; samverkan; profession;

  Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning som lyfter skolkuratorns perspektiv och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar på deras yrkesroll från lärare och rektorer och hur de hanterar dessa samt hur de upplever sitt handlingsutrymme inom skolan. LÄS MER