Sökning: "Malin Kekkonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Kekkonen.

  1. 1. Högläsningens betydelse för barns läsförståelse : En studie om högläsning i lågstadiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

    Författare :Malin Kekkonen; [2017]
    Nyckelord :Läsförståelse; högläsning; lässtrategier;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur lärare säger sig arbeta med högläsning och läsförståelse i lågstadiet. Detta undersöktes utifrån frågeställningarna som var hur lärarna anser att högläsning främjar läsförståelse, hur lärarna säger sig arbeta med högläsning i sin undervisning och vilka övriga positiva effekter lärarna anser att högläsning har för eleverna. LÄS MER