Sökning: "Malin Kiuru"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Kiuru.

  1. 1. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
    Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

    Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER