Sökning: "Malin Lilliesköld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Lilliesköld.

  1. 1. Sekretessrelaterade samarbetsproblem : En kvantitativ studie i syfte att kartlägga sekretesslagens roll i samarbetet inom och mellan verksamheter som arbetar för barn och unga

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Malin Lilliesköld; Anders Magnestrand; [2008]
    Nyckelord :sekretesslagen; sekretess; hinder; brister; samarbete; samverkan;

    Sammanfattning : Sekretesslagen är en förutsättning för att socialt arbete ska fungera men många av de som dagligen använder sig av lagen uppfattar den som omfattande och svårtolkad. Uppsatsen syftar till att kartlägga sekretesslagens roll i samarbetet inom och mellan olika verksamheter som arbetar för barn och unga upp till 15 år, hur lagen påverkar det professionella arbetet kring dessa och förutsättningarna att tillgodose den enskilde individens behov. LÄS MER