Sökning: "Malin Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Malin Lindahl.

 1. 1. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under pandemierna Influensa A och Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Kraft; Stina Troedsson Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; pandemi; arbetsmiljö; skyddsutrustning; mental hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När smittsamma sjukdomar sprider sig över hela världen definieras detta fenomen som en pandemi. Det leder till en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor då fler individer kräver sjukvård. Syfte: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under pandemier. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av Compassion fatigue : En systematisk litteraturstudie: ur sjuksköterskors perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Lindahl; Wijkander Malin; [2020]
  Nyckelord :Empati; medlidande; sjuksköterskor; vårdrelation; utmattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att befinna sig i ett vårdande sammanhang kan bidra till upplevelsen av rädsla, oro och sårbarhet för patienter. Samtidig upplever patienter att förekomsten av en vårdrelation har en betydelse för upplevelsen av välbefinnande och tillfrisknande. LÄS MER

 4. 4. Elevers förförståelse : En studie om hur sex gymnasielärare kartlägger elevers förförståelse av samhällsvetenskapliga begrepp

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på hur lärare kartläggerelevers förförståelseav samhällsvetenskapliga begreppdet vill säga vad eleverkan eller inte kan kunskapsmässigt i början av ett nytt undervisningsmoment. Det är alltså inte en studie om elevers begreppsutveckling eller med andra ord inte hur elevers förståelse för ett begrepp ändrasfrån början av ett moment till slutet av momentet. LÄS MER

 5. 5. Vägen till kunskap – genom jaget eller genom litteraturen? : En innehållsanalys av uppgiftskulturen i tre läroböcker för kursen Svenska 3 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER