Sökning: "Malin Ljungberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Malin Ljungberg.

 1. 1. Dagbokens betydelse för intensivvårdspatientens psykiska återhämtningsprocess – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Beatrice Linder; Malin Ljungberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Dagbok; Intensivvård; Patient; Återhämtning; Livskvalité; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Diaries were implemented in Swedish intensive care units during the 1990’s and has since spread to multiple countries all over the world but mainly in Europe. Many of the patients admitted in the ICU suffer from memory gaps after discharge, the diary was implemented to give patients and their family an insight of the patient's time in the ICU. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju de här barnen som behöver mest”- : en kvalitativ intervjustudie om synen på råd, stöd och behandlingsuppdraget för normalbegåvade ungdomar med autismspektrumtillstånd hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; division of responsibility; organization; collaboration; new institutional organization theory; Autismspektrumtillstånd; ansvarsfördelning; organisering; samverkan; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The study aims to describe how practitioners view their assignment regarding guidance, support and treatment for normally gifted adolescents between 13-17 years with autism spectrum disorder and comorbidity. Practitioners' experience in Social service, Child and youth psychiatry and Habilitation, division of responsibility, and the needs of the target group were studied through six semi-structured interviews which were analyzed thematically and based on new institutional theory. LÄS MER

 3. 3. Does Sweden’s counterterrorism strategy correspond with the EU?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :: Counterterrorism; terrorism; norm; Sweden; European Union EU ;

  Sammanfattning : In this thesis, the norms used in Sweden’s counterterrorism strategy will be compared to the norms that are used in the European Union’s counterterrorism strategy. Sweden has been criticized by scholars and parties of the parliament for not implementing laws that are strict enough so that Sweden can sentence those who have travelled and joined terrorist groups like ISIS. LÄS MER

 4. 4. Mångkultur i förskolan : En studie med fokus på förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Berglund; Martina Lagergren; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Mångkultur; Förskollärares förhållningssätt; Kultur; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet mångkultur samt hur de förhåller sig relationellt till lärandeobjektet. Studiens forskningsfrågor är: Hur tolkar förskollärare begreppet mångkultur? Vilken betydelse anser förskollärare att det relationella arbetet har för deras intentioner gällande mångkultur i förskolan? Vi har utgått från kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 5. 5. En rätt till liv eller död? : en argumentationsanalys av den mediala debatten om sena aborter ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Sen abort; utilitarism; dygdetik; pliktetik; intresseposition; abortgränsen; foster; kvinna; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This paper examines the late-term abortion debate that occurred in Sweden at the end of summer 2017. Different ethical theories will be used to go beyond the dis- cussion of rights and to see the opposing arguments regarding late term abortion more clearly. LÄS MER