Sökning: "Malin Lundstedt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Lundstedt.

 1. 1. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER

 2. 2. Katastrofområdet som arbetsplats : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda i ett katastrofdrabbat område

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecka Lundstedt; Malin Waern; [2016]
  Nyckelord :Caring. disaster; experience; nurse; Katastrof; sjuksköterska; upplevelse; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort. Sjuksköterskors uppgift vid en katastrof är bland annat att ge akutsjukvård, att ge psykologiskt stöd samt att minska riskerna för ytterligare hälsoproblem. Få studier visar på sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i en katastrof. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers bemötande av barn i behov av säsrskilt stöd i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Lundstedt; Linda Olsson; [2013]
  Nyckelord :Behov; bemöter; beteende; förskolan; föräldrarna; pedagogerna; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskolan ska anpassa den pedagogiska verksamheten åt alla barn. Förskolans personal ska kunna samspela med barnet och skapa ett förtroende med föräldrarna så att det blir en god vistelse och stöd för barnet. Särskilt för de barn som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. When Morality and Legislation Diverge. On the Disrespect for Legislative Measures Regarding Illegal File Sharing, As Seen in the Light of Vilhelm Lundstedt's and Karl Olivecrona's Theories.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Dahl; [2011]
  Nyckelord :File sharing Copyright Morality Validity Civil Disobedience Fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På vilka värderingar och grundläggande teorier baserar sig vårt rättsystem och vad är lagens bindande kraft? Hur kan dessa teorier förklara klyftan mellan moraliska regler och lagregler? Denna uppsats består av tre delar. De två första delarna [Kap. LÄS MER

 5. 5. Fyra lärares uppfattningar och tankar om kristen tro i arbetet i en mångkulturell skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; [2010]
  Nyckelord :Religion; lärare; samhälle; kultur; historia; kristen tro;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka fyra lärares uppfattningar och tankar om kristen tro i arbetet på en mångkulturell skola. I arbetet ingår intervjuer med fyra kristna lärare och deras perspektiv över att vara religiös i ett månkulturellt samhälle. LÄS MER