Sökning: "Malin Malm"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Malin Malm.

 1. 1. Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malm; Filip Olsson; Emma Stillerfelt; [2021]
  Nyckelord :Male dominated occupations; male dominated industry; gender segregation; gender equality; female; male; career obstacles; career development; Mansdominerat yrke; mansdominerad bransch; könssegregering; genus; jämställdhet; kvinnor; män; karriärmässig utveckling; karriärhinder; mansnorm; sexism; organisationskultur;

  Sammanfattning : Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 2. 2. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 3. 3. Analys av underhållsprocessen för truckdäck i Aitikgruvan : Nulägesbeskrivning och RAMS-analys

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik; Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Roger Hamstig; Malin Yngman; [2016]
  Nyckelord :Boliden Mineral AB; Aitik; Maintenance; Truck tire; damaged truck tires; RAMS; Boliden Mineral AB; Aitik; Underhåll; Truckdäck; däckskador; RAMS-analys;

  Sammanfattning : Boliden Mineral AB är ett metallföretag som producerar metaller för det moderna samhället. Företaget har två dagbrottsgruvor belägna i Aitik strax utanför Gällivare i norra Sverige, varav en är landets största dagbrott. LÄS MER

 4. 4. När man blir feminist. En kvalitativ studie om erfarenheter och upplevelser av att identifiera sig som man och feminist

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Malm; Hedda Skyllbäck; [2015]
  Nyckelord :feminism; feminist; male feminist; human males; males; guilt; male guilt; anger; social identity; social action; privilege; social equality altruism; moral conviction; liberty; sex roles; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the lived experience of self-identified male feminists. Semi-structured interviews were conducted with eight male feminists of which five interviews were included in the present study. LÄS MER

 5. 5. Mellanstadieelevers beräkningsstrategier vid addition och subtraktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Ia Jans; Malin Malm; [2014]
  Nyckelord :Matematik; beräkningsstrategier; addition; subtraktion; mellanstadieelever;

  Sammanfattning : I Lgr 11 betonas att elever ska lära sig olika beräkningsstrategier i huvudräkning och skriftliga metoder för att kunna lösa uppgifter med olika tillvägagångssätt. Denna studie undersöker vilka olika beräkningsstrategier elever i mellanstadiet använder sig utav och vilka missuppfattningar de har. LÄS MER