Sökning: "Malin Mannen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Malin Mannen.

 1. 1. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson Falkengren; Mathilda Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :genus; gestaltning; framing; magasin; the male gaze; stereotyper; journalistik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Malin Persson; Jessica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :litteraturstudie; män; patografi; prostatacancer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och är en av de fem vanligaste cancerformerna i världen. Prostatacancer kommer ofta smygande och visar inte symtom förrän cancern har kommit långt i sin utveckling och är då svår att bota. Att insjukna i prostatacancer blir livsomvändande för män. LÄS MER

 4. 4. Genus i historieläroböcker : Framställningen av kvinnan och mannen i historieläroböcker och dess påverkan på elever

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Louise Svensson; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Mm..ah..jajaja, jag lyssnar!” En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader i två svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Johansson Fager; Matilda Abrahamsson; [2016-09-08]
  Nyckelord :Alex och Sigge; podcast; genus; sociolingvistik; språkskillnader; medielogik; medium; Hannah och Amanda;

  Sammanfattning : Titel: ”Mm.. ah.. LÄS MER