Sökning: "Malin Marianne Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Marianne Karlsson.

  1. 1. LÄXOR Ett arbete värt sitt resultat? En studie över några lärares syn på läxor som pedagogiskt redskap

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Marianne Johnsson; Malin Karlsson; [2005]
    Nyckelord :Education; föräldrasamverkan; inlärning; lärare; läxor parental cooperation; learning; teacher; homework; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera några lärares syn på läxors funktion och paktiska tillämpning. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie och på kvalitativa intervjuer med sju lärare i årskurs 1-3. LÄS MER