Sökning: "Malin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Malin Nilsson.

 1. 1. Tvärprofessionell kommunikation och teamarbete på operationssal - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Alke Nilsson; Malin Smith; [2020-06-25]
  Nyckelord :Kommunikation; teamarbete; patientsäkerhet; operationssal; tvärprofessionell; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The operating unit is a complex and hightech unit that can involve many risks. Communication and teamwork intraoperatively are therefore a critical factor in maintaining patient safety. Information must be communicated clearly and correctly in order to avoid mistakes. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. "Kofta, qofte, köttbullar, köttbullar! Spagetti" : Kommunikativa redskap i förskolans värld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Karlsson; Marina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Artefakt; flerspråkighet; förskola; interaktionsanalys; kommunikativa redskap; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; videoobservation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger erbjöd kommunikativa redskap och artefakter som stöd i barns språkutveckling och kommunikation. Frågorna för den här studien var ”Hur skapas språkpraktiker i förskolan? Hur använder sig barnen av kommunikativa redskap som ett stöd i sin språkutveckling?”. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i svenskämnet F-3 - Att arbeta tillsammans med läsning och skrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; F-3; KASAM; Kooperativt lärande; KL; Learning by doing; läsinlärning; skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; ZPD.;

  Sammanfattning : Studier visar att svenska elever har en negativ inställning till läsning och skrivning, vilket kan medföra problem för dem. För att vara en aktiv medborgare i samhället ställs det krav på att vara en bra kommunikatör. Att kunna läsa och skriva utgör en naturlig del av att kunna kommunicera. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i grundsärskolan : Om och hur lärare som undervisar i ämnesområden gör elever delaktiga i sitt lärande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Johansson; Malin Skogsborn; [2020]
  Nyckelord :ansvar; delaktighet; grundsärskola; kommunikation; kreativitet; reflektion; samarbete.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studien har varit att undersöka om och hur elever i grundsärskolan görs delaktiga i sitt lärande och tillägnar sig kunskaper. Grundskolans arbetssätt sätter ofta normen efter hur undervisningen ska se ut vilket kan bli problematiskt för elever med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga i undervisningen utefter sina förmågor. LÄS MER