Sökning: "Malin Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Malin Norman.

 1. 1. Effektivisering och digitalisering av fastighetsbildningsprocessen : Effekter av en förändrad inskrivning av avtalsrättigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Norman; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; real property process; contractual rights; enrolment; processing times; digitalisering; fastighetsbildningsprocess; avtalsrättigheter; inskrivning; handläggningstider;

  Sammanfattning : Forskning visar att genom utveckling inom digitalisering finns flera nyttor att vinna. Dessa nyttor är att verksamheter effektiviseras, kvalitet på data höjs och kostnader sjunker. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa? : en kritisk diskursanalys om hur tingsrätten resonerar kring uppgifter om pappans våld mot mamman i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Custody dispute; Custody of children; Child-custody; Case custody; Custody reform; Sole custody; Joint custody; Domestic violence; Violence against children; Court; Family law; Best interest of the child; Parental rights; Parental responsibility.; Vårdnadstvist; Barn som upplever våld; Gemensam vårdnad; Enskild vårdnad; Domstol; Familjerätt; Vårdnad om barn; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskurser konkurrerar om vad som är barns bästa och hur dessa styr tingsrättens beslut vid vårdnadstvister när det finns uppgifter om pappans våld mot mamma och eventuellt barn. Det empiriska materialet utgick ifrån 14 domar där det fanns uppgifter om pappans våld inom familjen. LÄS MER

 3. 3. Äldre människors upplevelser av fysisk aktivitet: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Norman; Emelie Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :Elderly; health; literature review; physical activity; quality of life; Fysisk aktivitet; hälsa; litteraturöversikt; livskvalité; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet innebär olika kroppsrörelser vilket leder till att energi-förbrukningen i kroppen ökar. Olika hälsoproblem samt den ökade åldern är de största hindren för äldre att utföra fysisk aktivitet. Den minskande aktivitetsnivån leder till en stel kropp och minskad muskelstyrka. LÄS MER

 4. 4. Var är kvinnorna i sportjournalistiken? : En diskursanalys om hur det svenska damlandslaget i fotboll gestaltas i tidningarna Smålandsposten och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Damlandslaget; VM; fotboll; diskursanalys; sportjournalistik; gestaltning.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how sports journalism portrayed the Swedish National team in football during the world championship in football 2019 for women. The research questions examined were: How is the womenś national team portrayed during the 2019 World Cup in the newspapers Expressen and Smålandsposten? Is there a differens of how the newspapers Expressen and Smålandsposten portray the women and if so how?  I this bachelor I used Norman Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccuring discourses in the description of the footballs players from the Swedish National team. LÄS MER

 5. 5. "Vi har inte samma språk men vi kan förstå varandra i alla fall" : En intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i flerspråkiga förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogik; Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Emma Norman; Malin Servin; [2019]
  Nyckelord :icke-verbal kommunikation; flerspråkighet; förskola; enspråksnorm; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Den ökade internaliseringen som lyfts i läroplanen för förskolan innebär att förskolan är en arena där många olika kulturer möts. Denna mångfald ställer höga krav på de som är verksamma inom förskolan. Statistik från 2017 visar att 5% av alla barn som vistas i förskolan är nyinvandrade. LÄS MER