Sökning: "Malin Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Malin Nyström.

 1. 1. Mina kramar smittar inte : En analys av bloggar om hur det är att leva med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Linder; Niklas Nyström; [2018]
  Nyckelord :health; HIV; person-centered care; stigma; suffering; HIV; hälsa; lidande; personcentrerad vård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett virus som i förlängningen skadar immunförsvaret. Utan läkemedelsbehandling orsakar det allvarliga följdsjukdomar. Det finns en stigmatisering i samhället kring HIV, vilket gör att det är psykiskt påfrestande att vara HIV-bärare. Därför är omvårdnadsbehandlingen viktig. LÄS MER

 2. 2. Kritiska perspektiv i adoptionsdebatten : En textanalytisk granskning av den politiska diskussionen om internationell adoption utifrån debatten om surrogatmödraskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Adoption; surrogat; surrogatmödraskap; textanalys; riksdagsdebatt; SOU; postkolonialism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska den svenska politiska diskussionen om internationell adoption. Utifrån fyra kritiska perspektiv som är centrala i surrogatmödraskapsdebatten argumenteras för att dessa även går att applicera på diskussionen om adoption. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Nyström; Emma Petersson; [2018]
  Nyckelord :Psykiatrisk sjukdom; vårdande relation; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienter på lika villkor och med ett lika värde, likväl har det kunnat påvisas att patienter med psykiatrisk sjukdom inte erhåller vård på samma premisser som patienter utan psykiatrisk sjukdom och därmed kan den vårdande relationen påverkas. Syfte: Studien undersökte de faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. LÄS MER

 4. 4. Individens upplevelse av att genomgå en abort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Oline Nyström; Malin Almgren; [2018]
  Nyckelord :Abort; upplevelse; individen; partner; bemötande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att studera individens upplevelse av att genomgå en abort. I studien belyses de faktorer och aspekter som påverkar individen under abortprocessen. Metod: Studien är en litteraturstudie med integrerad analys där 9 vetenskapliga artiklar ligger till grund för det framtagna resultatet. LÄS MER

 5. 5. "Man sitter ensam i toppen och där blåser det!" : En kvalitativ studie om enhetschefers psykosociala arbetsmiljö i relation till valet av uppsägning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Malin Nyström; Carina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Unit manager; psychosocial work environment; termination of employment; productivity requirements; control; communication and support.; Enhetschef; psykosocial arbetsmiljö; uppsägning; krav; kontroll; kommunikation och stöd.;

  Sammanfattning : Samhället står inför utmaningar gällande den ökade mängden sjukskrivningar till följd av högre arbetsbelastning och nedskärningar inom olika yrkesområden. Detta innebär i sin tur prövningar för den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER