Sökning: "Malin Pehrs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Pehrs.

  1. 1. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
    Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

    Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER