Sökning: "Malin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Malin Persson.

 1. 1. Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. LÄS MER

 2. 2. Mål- och resultatstyrning + kompetensutveckling = sant? : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Källström; Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kollektivt lärande; målstyrning; resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Gunnarsson; Ellinore Persson; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokrati; Fritidshem; Fritidslärare; Delaktighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker temat elevinflytande på fritidshem. Examensarbetets syfte handlar om att se skillnader och likheter mellan fritidslärares och elevers upplevelser av och perspektiv på elevinflytande. LÄS MER

 4. 4. Kollektivtrafiken - en utsatt arbetsmiljö? : -En kvalitativ studie om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Persson; Malin Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Organisatorisk och social arbetsmiljö; Ensamarbete; Hot och våld i arbetet; Socialt stöd; KASAM; Krav- kontroll- stödmodellen; Emotionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur arbetstagare i kollektivtrafiken upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Uppsatsen avser att bidra till en fördjupad förståelse för om de upplever sig speciellt utsatta eftersom de arbetar ensamma utan kollegor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av det telefonrådgivande samtalet ur ett patientsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Persson; Anne-Sophie Samnegård; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Telefonrådgivning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning har en central plats i sjukvården och bedrivs främst av legitimerade sjuksköterskor. Den finns till för att bedöma, stödja, undervisa och triagera patienter i behov av vård. Telefonrådgivning baseras på kommunikation, och svårigheter finns i den icke visuella kontakten. LÄS MER