Sökning: "Malin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Malin Persson.

 1. 1. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Nyckelord :Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Sammanfattning : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande rådgivning till patienter med hypertoni i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Persson; Maria Eneroth; [2022]
  Nyckelord :District nurses; hypertension; health promotion advice; lifestyle; primary care; Distriktssköterskor; hypertoni; hälsofrämjande rådgivning; levnadsvanor; primärvård;

  Sammanfattning : Hypertoni är en folkhälsosjukdom med risk för allvarliga följdsjukdomar, där ohälsosamma levnadsvanor är de främsta riskfaktorerna. Tillståndet är behandlingsbart, trots detta är det en andel patienter som inte når behandlingsmålet. Distriktssköterskan har en viktig roll i den hälsofrämjande rådgivningen. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer under pandemin- En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med och stödja våldsutsatta kvinnor under covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Werner; Isabelle Persson; [2022]
  Nyckelord :Domestic violence; covid-19 pandemic; social workers; communication; organizational changes; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate social workers' experience of working with and supporting women who have been exposed to domestic violence by men during covid-19. We were also interested in how the social workers reasoned about how covid-19 affected this group. LÄS MER

 4. 4. "...för läraren säger att alla ska vara med" : Barns perspektiv på delaktighet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marie Holmberg; Malin Persson; [2022]
  Nyckelord :barns perspektiv; delaktighet; delaktighetsmodellen; fritidshem; skolifiering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) beskriver att sambandet mellan upplevd delaktighet, välmående och lärande är välkänt och delaktighet inom skolan är ett beforskat område. Forskning inom fritidshemmet är däremot relativt begränsad och Elvstrand och Närvänen (2016) efterlyser specifikt forskning om barns egna upplevelser och beskrivningar av delaktighet i fritidshem. LÄS MER

 5. 5. “Vilka är på plats idag?” : En studie om ledares upplevelser av det aktivitetsbaserade kontoret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Persson; Tobias Wiklund; [2022]
  Nyckelord :ABK; Aktivitetsbaserat kontor; ABW; leadership; activity-based work environments; ledarskap;

  Sammanfattning : Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor fortsätter att öka inom svenska organisationer. Huvudsyftet är en kostnadsbesparing i form av en effektivisering av kontorsytan men det finns också ett syfte av att erbjuda anställda en mer flexibel arbetssituation. LÄS MER