Sökning: "Malin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Malin Persson.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av friluftsaktiviteter som intervention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Matsdotter Sjöö; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; outdoor activities; intervention; mental illness; mental health; Arbetsterapi; friluftsaktiviteter; intervention; psykisk ohälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har gällande friluftsaktivitet som intervention för vuxna med psykisk ohälsa samt att identifiera möjligheter och hinder att använda friluftsaktivitet som intervention.Metod: Författarna valde en kvalitativ ansats och utförde studien med semistrukturerade intervjuer och analyserade dessa med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Survival of the Industry Fittest

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elin Vinberg; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :Venture capital; Start-up companies; Industry fit; Gender stereotype; Gender bias;

  Sammanfattning : This study aims to provide more knowledge about gender bias in venture capital funding and dig deeper into the regulatory focus of questions that venture capitalists ask entrepreneurs. The goal of the study is to see if the regulatory focus changes depending on the gender of the founder and the perceived industry fit of the founder. LÄS MER

 3. 3. En plats för frihet, flexibilitet och barnslärande : En studie om hur pedagoger talar om utomhusmiljönutifrån ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Persson; Caroline Nordblad; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande och utveckling; diskursanalys; diskurspsykologi; lärmiljö; pedagogers perspektiv; socialkonstruktionism; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Utomhusmiljön kommer ofta i skymundan och pedagogers fokus hamnar på inomhusmiljönoch dess betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt forskningen i föreliggande studieser inte pedagogerna alltid utomhusmiljö som en undervisningsmiljö samt att de intar en passivroll. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavarnas erfarenheter av introduktionsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Malin Hansson; Petra Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; omsorg; relationell pedagogik; vårdnadshavare; introduktion.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter av anknytning och omsorg i introduktionsprocessen i förskolan. Introduktion är en av förskolans största områden och vi är nyfikna på vårdnadshavarnas erfarenheter gällande ämnet. LÄS MER

 5. 5. Anställdas reaktioner på kulturell styrning : En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christin Artursson; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :kontrollsystem; organisationskultur; ritualer; värderingar; symboler; anställningar;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas reaktioner på kulturell styrning inom industribranschen: En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning.  Metod: I denna studie har en kvalitativ metod genomförts med en induktiv ansats. LÄS MER