Sökning: "Malin Reyman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Reyman.

  1. 1. Relationen mellan lärare och elev – en intervjustudie om mellanstadielärares relationsarbete

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Malin Reyman; [2019-03-11]
    Nyckelord :relationer; relationell pedagogik; medvetenhet; lärande;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker sju lärares uppfattningar om relationen mellan lärare och elev samt vilka effekter relationen kan få på undervisningen. Insamlandet av det empiriska underlaget har skett via sju semi-strukturerade intervjuer med sju verksamma lärare på mellanstadiet. LÄS MER