Sökning: "Malin Rydström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Rydström.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att ha genomgått en magsäcksoperation i viktminskningssyfte. : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Rydström; Christina Gustavsson; Daniel Svensson; [2014]
  Nyckelord :Viktminskningsoperation; upplevelser; patienter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att bli stamcellstransplanterad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Malin Huttu; Paulina Rydström; [2014]
  Nyckelord :stamcellstransplantation; livssituation; hopp; upplevelser; levd kropp; mening och sammanhang; lidande;

  Sammanfattning : Allvarlig sjukdom ställer livet på sin spets för berörda människor. Sedan år 1975 harstamcellstransplantation varit en behandlingsmetod vid sjukdomar som exempelvisleukemi och myelom. Människan lever i världen genom sin kropp och upplever lidandeoch hopp. LÄS MER