Sökning: "Malin Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Malin Sandström.

 1. 1. Metoder vid familjehemsutredning : en granskning av utredningsmetoder och bedömning av familjehem, utifrån de professionellas erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Sandström; Elisabeth Nordström; [2020]
  Nyckelord :Familjehemsutredning; sexuella övergrepp; BRA-fam; Kälvesten; Brister i familjehemsutredning; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Under 2018 var 23100 barn placerade i familjehem. Sedan början på 1900-talet har lagen ställt krav på att familjehem ska utredas. Idag är det Socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för familjehemsutredningen. Trots detta visar olika studier på brister vid familjehemsutredningar. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av våldsutsatta kvinnor på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Sandström; Maria Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagningar; Barriärer; Identifiering; Intimt partnervåld; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Intimt partnervåld är ett globalt hälsoproblem som skapar lidande för ett stort antal kvinnor över hela världen. Det leder till stora kostnader ekonomiskt och socialt både för kvinnan och för samhället. LÄS MER

 3. 3. Numerical Modelling and Sensitivity Analysis of Tunnel Deformations in London Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Malin Sandström; [2016]
  Nyckelord :Small-strain stiffness; Mohr-Coulomb; Plaxis; sensitivity analysis; tunnels; London Clay;

  Sammanfattning : In dense cities, the interactions between all structures, from tall skyscrapers to complex underground tunnel systems, need to be carefully analysed as soon as a new project is considered. This is necessary because of the stress changes in the soil induced by each new construction. LÄS MER

 4. 4. Oregelbunden arbetstid : - hur arbetstiden påverkar privatlivet och hälsan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Malin Krokström; Ulrika Sandström; [2016]
  Nyckelord :irregular working; hours work life balance; flexibility; personal life; health; burnout; oregelbunden arbetstid; undersköterskor; Work life balance; socialt stöd; flexibilitet; arbetsliv; privatliv; hälsa; inflytande; prioriteringar; dygnsrytm; sömn; utbrändhet.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur oregelbundna arbetstider påverkar livssituationen för undersköterskorna samt vilka konsekvenser som den oregelbundna arbetstiden medför i deras liv. Syftet preciseras i följande frågeställningar: Hur upplever undersköterskorna sin oregelbundna arbetstid? Vilka faktorer påverkar undersköterskornas arbetssituation? På vilket sätt påverkar den oregelbundna arbetstiden undersköterskornas balans mellan arbetsliv och privatliv? Vilka blir de hälsomässiga konsekvenserna av oregelbunden arbetstid?Utgångspunkten för vår studie ligger i den teoretiska referensramen innehållande tidigare forskning, teorier och begrepp om Arbetstidslagen, konsekvenser av oregelbunden arbetstid, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, Krav- och kontrollmodellen, Work life balance, KASAM och utbrändhet. LÄS MER

 5. 5. Husprojektet - Metronomen 14

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Malin Sandström; Cathrina Bergsj;; [2014]
  Nyckelord :Ring beam; konstruktion; jordbävningar; Tanzania; Metronomen 14; husprojekt;

  Sammanfattning : I jordbävningsdrabbade områden är stabilisering av byggnader en avgörande del i husens utformning. I många av dessa delar av världen lever stora delar av befolkningen i fattigdom med begränsad tillgång till resurser och moderna byggtekniker. LÄS MER