Sökning: "Malin Schmidt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Schmidt.

 1. 1. Den dolda kapaciteten : Identifiering och grundorsaksanalys av potentiell kapacitet i en produktionslina.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Svensson; Malin Schmidt; [2018]
  Nyckelord :hidden capacity; production engineering; work sampling; lean; 5s; dold; kapacitet; produktionsteknik; 5s; frekvensstudie; lean;

  Sammanfattning : De flesta tillverkande företag och organisationer drivs i syfte att skapa avkastning på kapital. Vinsten skapas på två sätt. Dels genom differensen intäkt och utgift för en enskild produkt, dels genom antalet produkter man säljer under en viss tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En studie om hur företag inom modebranschen har utvecklat sinhållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Eljans; Malin Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Sustainability report; environment; development; industry standard; GRI; Hållbarhetsredovisning; miljö; utveckling; branschstandard; GRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljö- och hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för att företag ska kunna visa vilket ansvar de tar och vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling. Utsläpp från klädproduktion har en negativ påverkan på miljön och följderna av dessa handlingar är en av flera bidragande orsaker till klimatförändringarna, varav vi finner det betydande att studera om företagen har utvecklat sin redovisning. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av livskvalitet i samband med bariatrisk kirurgi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Lindgren; Ida Schmidt; [2012]
  Nyckelord :Bariatric surgery; Experiences; Quality of Life; Mental health; Physical health; Bariatrisk kirurgi; Upplevelser; Livskvalitet; Mental hälsa; Fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva patienters upplevelser av livskvalitet i samband med genomförd bariatrisk kirurgi utifrån aspekterna mental och fysisk hälsa, samt att granska och redovisa valda vetenskapliga artiklar. Metod: Författarna utförde en beskrivande litteraturstudie vilken baserades på 12 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Projekt Språnget– En kvalitativ utvärdering av ett arbetsintegreringsprojekt för lindrigt intellektuellt funktionshindrade

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Rönning; Malin Schmidt; [2008-01-25]
  Nyckelord :Intellektuellt funktionshinder; arbetsintegrering; supported employment; arbetsträning; utvärdering;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien är en utvärdering av ett projekt som startades upp i augusti 2006 för att möta de nya krav som ställs, av de intellektuellt funktionshindrade, på bättre sysselsättning alternativt arbetstillfällen. Syfte Syftet med studien är att ta reda på hur projekt Språngets mål har uppfyllts. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers studiemotivation - En kvantitativ studie på yrkesförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Björk; Anna-Karin Schmidt; [2008]
  Nyckelord :Studiemotivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER