Sökning: "Malin Selenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Selenius.

  1. 1. Hur upplevs fysisk aktivitet och träning av personer med depression? En kvalitativ intervjustudie.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Per Kullberg; Malin Selenius; [2017]
    Nyckelord :Depression; depressive disorder; physical activity; exercise; physical therapy; Depression; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi; sjukgymnastik;

    Sammanfattning : Syfte: Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Studier visar att fysisk aktivitet ger likvärdig positiv effekt som annan behandling. LÄS MER