Sökning: "Malin Simgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Simgren.

  1. 1. Talets Gåva : En observations- och intervjustudie om hur förskollärares förhållningssätt kan påverka barns talspråksutveckling

    M1-uppsats,

    Författare :Ingela Lindblad; Malin Simgren; [2019]
    Nyckelord :Förskollärare; Kvalitativa Intervjuer; Observationer; Sociokulturellt Perspektiv; Samspel; Kommunikation;

    Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar de flesta små barn i Sverige en stor del av sin vakna tid på förskolan, vilket gör att verksamheten har en betydande roll i barns liv. Trots långa, stressiga dagar måste förskollärare finna sätt att undervisa på, så att barn i förskolan får tid och stöd till att utveckla deras talspråk. LÄS MER