Sökning: "Malin Stempel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Stempel.

  1. 1. En brottningsmatch med olika förutsättningar : En kvantitativ studie av brottarnas väg till det svenska landslaget

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Malin Stempel; Emanuel Ålund; [2018]
    Nyckelord :commercialization; professionalization; socioeconomic; specialization; wrestling; brottning; kommersialisering; professionalisering; socioekonomi; specialisering;

    Sammanfattning : Sports are changing along with the development of society; commercialization and professionalization of the sports movement is today demanding more of the athletes than before. These demands have created a trend of early specialization, not only amongst the biggest global sports, but also the less practiced ones. LÄS MER