Sökning: "Malin Stoetzer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Stoetzer.

  1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
    Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER