Sökning: "Malin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Malin Svensson.

 1. 1. Elevperspektiv på matematikundervisning En intervjuundersökning om några elevers erfarenheter av specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Johansson; Annelie Svensson; [2020-02-25]
  Nyckelord :Fenomenologisk; hermeneutisk; elevperspektiv; kvalitativ; livsvärldsintervjuer; matematikundervisning; specialpedagogik; trygghet; relationer; lärmiljöer; medinflytande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka några elevers upplevda erfarenheter av att få specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8. Dessa elevers erfarenheter av att gå i skolan utforskades inledningsvis och därefter undersöktes särskilt dessa elevers erfarenheter av att delta i matematikundervisning inom klassens ram samt att erhålla specialpedagogiskt stöd i matematik. LÄS MER

 2. 2. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Många bäckar små blir en stor å - En studie av tillit i samverkansprocessen CTC i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Kajbjer; Ellinor Sledd; Malin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tillit; Tillitsvärdighet; Färdighet; Välvilja; Integritet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tillit skapas i en samverkansprocess. Mer precist ämnar studien att undersöka hur medverkande i en samverkansprocess bestående av flertalet organisationer uppfattar att tillit skapas. LÄS MER

 4. 4. Influera i tidningen eller influencer på Instagram? : En kvantitativ jämförelse av hur konsumenters attityd påverkas mot ett varumärke genom influencer marketing i sociala medier jämfört med marknadsföring i traditionella medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Petersson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; newspaper; Instagram; tidning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samma takt som sociala medier växer har också nya marknadsföringsstrategier tillkommit. Vi får reklam från människor som vi själva har valt att följa som gör samarbeten med företag i sociala medier, så kallat influencer marketing. LÄS MER

 5. 5. Svenska investmentbolags hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hansson; Pauline Willborg Svensson; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; investmentbolag; portföljbolag; Agenda 2030; FN:s globala mål; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investmentbolags och deras portföljbolag rapporterar om liknande aspekter i sin hållbarhetsrapportering, genom att identifiera likheter och skillnader i rapporteringen. Vidare kommer studien även undersöka varför dessa likheter och skillnader finns. LÄS MER