Sökning: "Malin Tenblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Tenblad.

 1. 1. ÖVERGÅNGEN TILL FÖRSKOLEKLASS FÖR BARN SOM UPPVISAR SÅRBARHET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Tenblad; [2020-04-16]
  Nyckelord :övergång; sårbarhet; förskoleklass; förskollärare; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i förskolan och i förskoleklass ser på övergången till förskoleklass för barn som uppvisar sårbarhet utifrån möjligheter, hinder, samarbetsformer och den egna yrkesrollen. Denna kvalitativa studie är inspirerad av en utvecklingsekologisk teori som utgår från samspelet mellan individen och den omgivande miljön. LÄS MER

 2. 2. Hur språkstörning tolkas utifrån ett logopedutlåtande. Fem speciallärares/specialpedagogers tankar om hur ett logopedutlåtande omsätts i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Tenblad; [2011-09-22]
  Nyckelord :språkstörning; logopedutlåtande; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger tolkar den medicin-ska diagnosen språkstörning utifrån ett logopedutlåtande och hur detta tar sig uttryck i arbetet med lärare och elever.Teori: Denna kvalitativa studie är inspirerad av en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken hand-lar om att tolka och förstå. LÄS MER