Sökning: "Malin Thomasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Thomasson.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Roy Adaption Model; Äldre; särskilt boende; acceptans; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Många äldre personer är eller kommer att bli beroende av hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv, vilket kan medföra behov av att flytta till ett särskilt boende för att ha tillgång till hjälp och omvårdnad under hela dygnet. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Att använda IKT i matematikundervisning – En studie ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mie Hansson; Malin Thomasson; [2017]
  Nyckelord :digital kompetens; IKT; IKT-verktyg; matematikundervisning; surfplatta;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur verksamma lärare använder IKT, informations- och kommunikationsteknik, i sin matematikundervisning. I studien undersöks hur lärare arbetar med IKT, varför lärare arbetar med IKT samt vilka IKT- verktyg som lärare väljer att arbeta med. LÄS MER