Sökning: "Malin Thorsell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Thorsell.

 1. 1. Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elin Thoft Thorsell; Karolina Kolton; [2016]
  Nyckelord :Delningsekonomi; plattformsföretag; Airbnb; marknadsföringsmixen; relationsmarknadsföring; eWOM; förtroende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp Författare: Elin Thoft Thorsell och Karolina Kolton Handledare: Malin Zillinger Nyckelord: Delningsekonomi, plattformsföretag, Airbnb, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring, eWOM, förtroende Syfte: Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur utformningen av verktygen inverkar på valet av boende. Metod: För att kunna genomföra syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod, där empirin består av två fokusgruppsintervjuer med totalt tio hyresgäster samt sex djupintervjuer med totalt sju hyresvärdar. LÄS MER

 2. 2. ”Den ultimata boken finns inte, jag har letat i 30 år” : En studie om hur gymnasielärare i svenska arbetar med kvinnliga författare verksamma 1900−1940.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Thorsell; [2016]
  Nyckelord :Comparative literature; gender; literature teaching; modernism; steering documents; Swedish teaching; textbook analysis; upper secondary school.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how upper secondary school teachers of Swedish work with female authors writing in the period 1900–1940. The research questions concern how upper secondary school teachers work with the female authors, how their work interacts with steering documents and textbooks, whether the teachers show any similarities and differences in their work, and how female authors are treated in the textbooks and steering documents that are used. LÄS MER

 3. 3. De flesta var hantverkare, butiksägare och arbetare och deras hustrur : Analys av kvinnan i läroböcker och läroplaner i historia 1970-2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Thorsell; [2015]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; genus; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : The study's aim is to implement a textbook analysis and examine how women are described in history textbooks for high school and in the curriculums Lgy 70, Lpf 94 and Gy 11. The study has a gender perspective and the study's purpose is to make a comparative study and compare textbooks with the current curriculum and compare the results with each other to see if there has been any change over time. LÄS MER

 4. 4. Ensam i bräcklig farkost, vad var det för någonting, ska vi åka ut och åka på sjön? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med den svenska romantiken i svenskundervisningen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Malin Thorsell; [2015]
  Nyckelord :Den svenska romantiken; litteraturundervisning; svenskundervisning; kanon; styrdokument; litteraturhistoria; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur den svenska romantiken används och uppfattas av svensk­lärare i gymnasieskolan. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med verk­sam­ma gymnasielärare i svenska. LÄS MER

 5. 5. Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Nordqvist; Malin Thorsell Tauvon; Lina Rudin; [2009]
  Nyckelord :Marknadsföring; lightprodukter; hälsa; vilseledande; sötningsmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Lurigt med Light – Hur marknadsförs lightprodukter som ett hälsosamt alternativt utan att, i lagens mening, vara vilseledande? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag gör för att marknadsföra lightprodukter som del av en hälsosam livsstil utan att vara vilseledande. Uppsatsens teoretiska bas består av teori främst från semiotik och retorik men även om den perceptuella processen och hur reklam utformas i allmänhet. LÄS MER