Sökning: "Malin To"

Visar resultat 1 - 5 av 3263 uppsatser innehållade orden Malin To.

 1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 3. 3. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 4. 4. Where Something Goes Up, Something Else Goes Down : May a meeting between textile and glass disrupt the hierarchical order among materials and techniques?

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Malin Glännestrand; [2022]
  Nyckelord :Glass; glasfiber; textile; interior designer; spatial design; materials; hierarchies; fusing; knitting; lighting;

  Sammanfattning : We have a tendency to want to sort our surroundings, we set things against each other, value them and place them in a hierarchical order.Where something goes up, something else goes down.We attribute different properties to materials, techniques and spaces and load them with values. LÄS MER

 5. 5. Den svåraste frågan - En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers upplevelse av att ställa frågan om våld i mötet med patienter och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Engström; Ida Fors; [2022]
  Nyckelord :Hospital social workers; domestic violence; professional ethics; professional obligations; crisis work; impediment; organizational demands Nyckelord: Sjukhuskuratorer; våld i nära relation; professionsetik; förpliktelser; krisarbete; hinder; organisatoriska krav; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze hospital social workers experiences of asking patients and relatives about violence within the family. This study was based on a qualitative research design where we interviewed six hospital social workers at two children's hospitals located in the southern part of Sweden. LÄS MER