Sökning: "Malin Wallgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Wallgren.

 1. 1. Barn har mycket mer fantasi än vad vuxna har. Fantasi är bra när man leker. : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av vuxnas deltagande i fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Wallgren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; fri lek; barnperspektiv; barns perspektiv; metakommunikation i leken; leksignal; lekram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka uppfattningar förskolebarn har av vuxnas deltagande i fria leken. Studiens forskningsfrågor är: Vilka uppfattningar har förskolebarn om vuxnas deltagande i fria leken? Samt vad kan vuxna bidra med i fria leken enligt barn? Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jenny Wallgren; Malin O Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervju; intervjustudie; kommunikation; kontinuitet; patientsäkerhet; psykiatrisk öppen-och slutenvård; rutiner; samverkan; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård är lagstyrt. Enligt WHO kan 70% av alla rapporterade vårdskador härledas till bristande kommunikation och samverkan. Tidigare forskning visar att samverkan mellan psykiatrisk öppen -och slutenvård ökar chanserna att arbeta patientsäkert. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av stöd postpartum : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Bader; Veronica Wallgren; [2021]
  Nyckelord :information; kvalitativ innehållsanalys; postnatal vård; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödande kan vara en livsomställande händelse och stödet kvinnor behöver efter en förlossning är individuellt. Stöd från vårdpersonal och närstående är en viktig resurs för kvinnors välmående och uteblivet stöd kan medföra risk för utvecklande av fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Nu är det dags för programmering i grundskolan! : En studie om programmeringsundervisningen i grundskolan, årskurs F-6, med fokus på vilka läromedel lärarna använder och hur de värderar dessa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Wallgren; Maria Johansson; Malin Nehr-Ghennam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malin Bood; Jessica Wallgren; [2009]
  Nyckelord :Sms-lån; rättssäkerhet; konsumentkrediter; kronofogden; konsumentkreditlagen;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att undersöka den nya företeelsen med sms-lån och ungas (18-25 år) förhållande till detta. För att belysa de problem som sms-lån utgör gjordes analysen av uppsatsen utifrån rättssäkerhet. LÄS MER