Sökning: "Malin Walterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Walterson.

  1. 1. Från hamnar till hälsa - en studie av life science kluster i Kobe och Göteborg

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

    Författare :Malin Walterson; [2017]
    Nyckelord :cluster; cluster life cycle; life science; Sweden; Japan; Social Sciences;

    Sammanfattning : The phenomenon of clusters has been thoroughly studied, and nowadays many governments have some kind of program to promote clusters. While many studies have been conducted on how clusters function, there are still uncertainties regarding their emergence and evolution. LÄS MER