Sökning: "Malin Westergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Westergren.

  1. 1. Användning av aktivitetsbaserat kontor : Chefers upplevda möjligheter att utöva ledarskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Carolina Frances; Malin Westergren; [2016]
    Nyckelord :activity-based office; manager; exercising leadership; motivation; communication; problem management; innovation; aktivitetsbaserat kontor; ledare; utöva ledarskap; motivation; kommunikation; problemhantering; innovation;

    Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning kring aktivitetsbaserade kontor har fokuserat på underordnade  medarbetare och de effekter det har på deras arbete. Användningen av konceptet påverkar dock även medarbetare i en chefsposition. LÄS MER