Sökning: "Malin Zaring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Zaring.

  1. 1. Vuxnas upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2016]
    Nyckelord :Anorexia nervosa; Experience; Phenomenological; Qualitative; anorexia nervosa; upplevelse; fenomenologisk; kvalitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: I grund och botten är människan utseendefixerad och med ett ständigt informationsflöde utsätts den, medvetet eller omedvetet, dagligen för information som förmedlar signaler och budskap om hur man ska se ut och vara. Syfte: Att beskriva vuxna människors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa och hur undersökningsgrupperna i inkluderade studier beskrivs. LÄS MER