Sökning: "Malin pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Malin pettersson.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 2. 2. Konsulters upplevelse av Work-life balance : Och hur de anser att HR främjar denna upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Pettersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ulrich och Brockbank 2005 HR-roller; Zedeck och Mosier 1990 förhållande mellan arbete och icke-arbete; Greenhaus och Beutell 1985 Work-family conflicts; Konsulter.;

  Sammanfattning : Title: Consultants experience of Work-life balance Subtitle: And how they feel that HR promotes this experience Authors: Malin Andersson and Matilda Pettersson Advisor: Jean-Charles Languilaire Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 credits, Spring 2019 Key words: Work-life balance, Ulrich and Brockbank (2005) HR-roles, Zedeck and Mosier (1990) relationship between work and non-work, Greenhaus och Beutell (1985) Work-family conflicts, Consultants. Purpose: To describe the consultant’s experience of Work-life balance and how they feel that HR promotes this. LÄS MER

 3. 3. Tillit och tvivel går hand i hand- gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse : kvalitativ innehållsanalys baserad på kvalitativa frågeformulär

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Larsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :thoughts; first-time mothers; pregnant; childbirth; trust; doubt; tankar; förstföderska; gravid; förlossning; tillit; tvivel;

  Sammanfattning : Becoming a mother is a transition that leads the woman from a known to an unknown existence, both social and professional support can facilitate this revolutionary event. In order to offer a good support, more knowledge about women's thoughts on the birth of their first child is needed. LÄS MER

 4. 4. Skyddade boendens skilda villkor : En intervjustudie med personal på ideella och kommunala skyddade boenden om deras erfarenheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tove Tottmar Virsand; Malin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :sheltered housing; non-governmental organisations; municipal; street-level bureaucracy; cooperation; Skyddat boende; ideell; kommunal; feminism; gräsrotsbyråkrati; samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personal på ideella respektive kommunala skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor upplever verksamhetens möjligheter och begränsningar samt hur de upplever samverkan. Studien har en kvalitativ metod där det har genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med fyra personal från två ideella boenden och fyra personal från två kommunala boenden. LÄS MER

 5. 5. HELTID SOM NORM : En kvalitativ undersökning omuppfattningar om heltidsreformen, dessgenomförande och förväntade effekter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Pettersson; Elin Törnebring; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige står idag inför demografiska utmaningar som medför en stor personalbrist på arbetsmarknaden vilket framför allt drabbar vård- och omsorgsyrken där även deltidsarbete är ett vanligt förekommande fenomen. För att möta det stora  rekryteringsbehovet har en central överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation träffats som innebär att kommuner och landsting i Sverige ska arbeta för att fler ska jobba mer, en så kallad heltidsreform. LÄS MER