Sökning: "Malin sohl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin sohl.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Marie Ahlenius; Malin Sohl; [2011]
    Nyckelord :Breast neoplasms; life-world; lived body; body image; alienation.; Bröstcancer; livsvärld; den levda kroppen; självbild; främmandeskap.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får cirka 7000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Beskedet sätter kvinnorna i en kris där hela deras tillvaro hotas. Vardagen förändras och grundtryggheten försvinner vilket skapar starka känslor. Sjuksköterskor har ett ansvar att uppmärksamma och bemöta kvinnors sjukdomsupplevelse utifrån en helhetssyn. LÄS MER