Sökning: "Malin van Bruggen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin van Bruggen.

  1. 1. "Alla ska få känna tillhörighet" : En kvalitativ intervjustudie om fritidsgårdens arbete med barn i fattigdom

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Malin van Bruggen; Anna Cajback; [2018]
    Nyckelord :Child poverty; segregation; youth center; class; consumer society; alienation; socioeconomic deprived area; Barnfattigdom; bostadssegregation; fritidsgård; klass; konsumtionssamhälle; utanförskap; socioekonomiskt utsatt område;

    Sammanfattning : The aim of the study is to investigate various aspects of child poverty related to the work at youth centers. The purpose of the study is also to investigate experiences of the area in which the youth center is located. LÄS MER