Sökning: "Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS.

  1. 1. Delinquency abstention: the importance of morality and peers

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Alberto Chrysoulakis; [2013]
    Nyckelord :Abstention; Delinquency; Gender differences; Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS ; Morality; Peers;

    Sammanfattning : Kriminologisk forskning har sedan länge fokuserat på brottslighet och antisocialt beteende. Däremot har en mindre grupp individer genomgående uppgett att de aldrig ägnat sig åt antisocialt beteende och avstår således från brottslighet. LÄS MER