Sökning: "Malmö Museer"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Malmö Museer.

 1. 1. Att så frön till historiemedvetande – skolbesök till kulturarvsinstitutioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2019]
  Nyckelord :historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; kulturarv; kulturarvspedagogik; lärande; museer; museibesök; museipedagogik; skolbesök;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur skolbesök till kulturarvsinstitutioner kan bidra till att utveckla elevers historiemedvetande. Genom intervjuer med lärare och museipedagoger har vi empiriskt fastställt att det finns olika faktorer som bidrar till historiemedvetande. LÄS MER

 2. 2. Museer genom unga ögon - En publikundersökning kring de unga vuxnas förväntningar och upplevelser av Trelleborgs Museum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Musicanti; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Publikundersökning; Gruppintervjuer; Kultur; Unga vuxna; Museer; Contextual Model of Learning; Personlig kontext; Fysisk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka Trelleborgs Museums kommunikativa aspekter utifrån de unga vuxnas förutfattade meningar, tankar och idéer kring museet i fråga och ifall dessa idéer förändras eller förblir dem samma efter att ungdomarna fått besöka museet. Publikundersökningen i denna studie har lyckats måla upp en generell bild av situationen, med hjälp av fyra gruppintervjuer med unga vuxna mellan 16–25 år och genom användningen av teorier om identitet, inlärning i museer och fysisk kontext. LÄS MER

 3. 3. Upplevd historia – studiebesök i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2018]
  Nyckelord :exkursion; fältstudier; historia; lokal historia; studiebesök; museer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftat till att undersöka hur studiebesök kan användas i historieundervisningen. Vårt arbete har utgått ifrån att besvara frågorna: Vad säger forskning om hur elevers lärande påverkas av studiebesök till historiska platser och museer? Vad framhålls av vetenskapliga studier som viktigt för att besöken ska bli lärande? För att besvara frågeställningarna redogör vi för flera studier och rapporter inom forskningsfältet. LÄS MER

 4. 4. "Ingen vanlig guide" - Drama i museiverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Grahn; [2018]
  Nyckelord :drama; kulturarv; museum; museipedagogik; pedagogiskt drama;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker användandet av drama som metod i museiverksamhet. Genom fyra genomförda intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetar inom museiverksamhet på museer runt om i Skåne är syftet att ta reda på om och hur drama används inom museiverksamheten. LÄS MER

 5. 5. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER