Sökning: "Malmö stadsbibliotek och ZHConsulting."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malmö stadsbibliotek och ZHConsulting..

  1. 1. Strategier för relationskommunikation via sociala medier: en flerfallsstudie i strategisk webbkommunikation

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Eric Malmquist; [2013]
    Nyckelord :Marketing Industrial marketing; relationship marketing ; Communication strategic communication; marketing communication; relationship communication ; B2B; Social media; Meaning creation; Dialogue; Consumer behaviour; Ericsson; Perstorp; Findus; Tre; Skånemejerier; Helsingborgshem; Malmö stadsbibliotek och ZHConsulting.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Strategier för relationskommunikation via sociala medier Författare: Eric Malmquist Handledare: Jörgen Eksell Nyckelord: Marknadsföring (relationsmarknadsföring, industriell marknadsföring), sociala medier, B2B, kommunikation (strategisk kommunikation, marknadskommunikation, relationskommunikation), meningsskapande, dialog och konsumentbeteende Problem: Problemet och kunskapsluckan som jag vill undersöka är hur företag och organisationer anpassar sig till den nya situationen med ökat kunskapsutbyte konsumenter emellan och mellan konsumenter och företag. Vilka operativa strategier använder företag i sin marknads- och relationskommunikation via sociala medier till intressenter och konsumenter? Hur arbetar företag för att skapa ett högt relationskapital då konsumenter idag allt mer inkluderas i företagens olika processer? Ett problem med önskan om att skapa bättre relationer med olika publiker är att det saknas metoder för hur man gör i praktiken för att uppnå detta. LÄS MER