Sökning: "Malmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet Malmberg.

 1. 1. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 2. 2. Är sexuella trakasserier någonting man får tåla på en mansdominerad arbetsplats? - En kvalitativ fallstudie om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Malmberg; Elin Pankalla; [2021]
  Nyckelord :sexual harassment; culture of silence; preventive; sexual harassment at the workplace; reporting; sexuella trakasserier; tystnadskultur; förebyggande; sexuella trakasserier på arbetsplatsen; och anmälningar.;

  Sammanfattning : Sexual harassment is considered a societal problem today. It is indispensable that both societyand organizations start to acknowledge and work more preventively in order to reduce sexualharassment. Organizational culture significantly impacts the way sexual harassment isperceived in the workplace. LÄS MER

 3. 3. Att främja språkutveckling och engagemang:Modersmålsundervisning i kvalitativ belysning : Fostering language development and engagement:mother-tounge education i focus

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Malmberg Arnell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract An overall purpose of the present study is to gain increased knowledge and insights about mother tongue teaching. Another purpose of the study is to investigate and analyze the interaction between teachers and students in mother tongue teaching in the primary years of compulsory school. LÄS MER

 4. 4. Rörelseanalysprogram för IMU-data

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Alexander Stevens; Henrik Malmberg; [2021]
  Nyckelord :Gait cycle; IMU; Software; Gångcykel; IMU; Mjukvara;

  Sammanfattning : Försvarsmakten gav KTH:s omgivningsfysiologiavdelning i uppdrag att studera energiåtgången vid gång med night vision goggles. För att ta reda på om rörelsemönstret påverkades av night vision goggles och därmed skulle ha inverkan på energiåtgången så samlades data in med inertial measurement units (IMU), men någon fullständig analys på datan gjordes inte. LÄS MER

 5. 5. Elevassistent som särskilt stöd – ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie om lärares syn på användandet av elevassistenter som särskilt stöd i lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Border; Olle Malmberg; [2021]
  Nyckelord :specialpedagogik; årskurs 1–3; lärarperspektiv; elevassistent;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre bild av hur lärare ser på sina erfarenheter av att använda det särskilda stödet elevassistenter i lågstadiet. Lärares attityder till stödet, hur läraren uppfattar elevens undervisning och hur skolorna använde sig av elevassistenter enligt lärarna var centrala frågor i undersökningen. LÄS MER