Sökning: "Malmkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Malmkvist.

 1. 1. Upplevelser och behov av e-tjänster hos riskgruppen äldre : En användarcentrerad kvalitativ undersökning av e-tjänsters tillgänglighet i en pandemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Malmkvist; Elza Cela; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; e-tjänster; äldre; synlighet; manövrerbar; begriplig; robust; UX;

  Sammanfattning : Fokuset i denna studie är e-tjänster för riskgruppen äldre personer i samband med framförallt pandemier. Undersökningen handlar om att kartlägga målgruppens bild av, och användning av, de offentliga och kommunala e-tjänster som erbjuds. LÄS MER

 2. 2. ”Tyst Ko!” sa Kråkan till Mamma Mu : En studie av fem bilderböcker med djur och icke-mänskliga karaktärer ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessica Malmkvist; Julia Risberg; [2020]
  Nyckelord :children’s literature; children s books; gender; gender roles.; Kön; genus; genusperspektiv; bilderbok; könsstereotyp; bild- och textanalys; könsroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att analysera hur genus framställs i några utvalda bilderböcker som har djur och icke-mänskliga karaktärer. En bakgrund till genomförandet av studien är läroplanen för förskolans (2018, s. 7) skrivningar om att motverka könsmönster bland barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Bulvanregelns tillämpningsområde - Under vilka förutsättningar undantas utdelning till ett utländskt bolag från kupongskatt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Malmkvist; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; bulvanregeln; kupongskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kupongskatt, vilken utgår på utdelningar från svenska bolag till utländska juridiska personer. Syftet är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda i vilka situationer undantag från kupongskatt blir möjligt. Detta med beaktande av den s.k. LÄS MER

 4. 4. Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Oliver Malmkvist; Philip Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; Horisontell utböjning; Stomstabilisering; Höga träbyggnader; Styvhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har höga byggnader uppförts med stomme av antingen betong eller stål. Trä som byggnadsmaterial har däremot använts till största del i mindre hus. I takt med att byggnadstekniker har utvecklats och byggnadssektorn letar efter mer miljövänliga alternativ börjar även höga träkonstruktioner bli mer eftertraktat. LÄS MER

 5. 5. #förtal - kränkningar på sociala medier och frågan om det går att lagstifta i 100 Mbit/s

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Malmkvist; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för huruvida förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB är applicerbar i dagens tekniktäta samhälle, samt utreda om lagstiftningen som rör kränkningar och skydd för individer på internet är adekvat utformad. I uppsatsen byggs upp av den rättsdogmatiska metoden och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER